สสค.จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้สถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองจัดส่งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.1) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th

X