สื่อประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

แรงงานภาคเกษตร
ลูกจ้างทำงานบ้าน
X