ชุดโปสเตอร์ประกวด ประจำปี พ.ศ. 2561

รางวัลชนะเลิศ : การประกวด ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic) ประจำปี 2561 ออกแบบโดย : นายภานุวัฒน์ สุนทโรทัย (นักศึกษา :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม)




รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : การประกวด ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic) ประจำปี 2561 ออกแบบโดย : นางสาวณัฐณิชา บุณยกะลิน (นักศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : การประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic) ประจำปี 2561 ออกแบบโดย : นางสาวปรียาพร เชน (นักศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร)



รางวัลชมเชย : การประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic) ประจำปี 2561 ออกแบบโดย :  นางสาวเพ็ญพิชชา สร้อยมณีแสง (นักศึกษา : มหาลัยศรีปทุม)



รางวัลชมเชย : การประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic) ประจำปี 2561 ออกแบบโดย : นางสาวชนม์นิภา สอนสิงห์ (นักศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)



ที่มา: https://www.tosh.or.th

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite
loader

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th