พนักงานตรวจความปลอดภัย


"พนักงานตรวจความปลอดภัย" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

"สถานประกอบกิจการ" หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยงาน

"การตรวจสถานประกอบกิจการ" หมายความว่า การที่พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย เพื่อตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับคามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย สอบถามข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอำนาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือพบสภาพที่ไม่ปลอดภัย พนักงานตรวจแรงงานจะมีคำสั่งตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 สั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน

หากมีเหตุจำเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภานในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย และพนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว


กรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย พนักงานตรวจความปลอดภัยจะดำเนินคดีอาญานายจ้างทันที

การดำเนินคดีอาญาจะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้อง