บริการของสำนักงาน

รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง

ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อกฏหมายด้านแรงงาน

รับแจ้งการดำเนินการตามกฏหมาย เช่น แจ้งการใช้แรงงานเด็ก การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ

ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

รับแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน

ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ให้บริการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

ช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th