การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน
O1
O2
O3
O4
O5
O6
  ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
  Q & A
O9
  Social Network
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (E-mail)
 • Facebook
 • E-Magazine
 • Youtube
  แผนดำเนินการ
O10
  แผนการดำเนินงาน
O11
  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  (2562)(2563)
O12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
O13
  การให้บริการ
O14
  คู่มือ หรือมาตรการการให้บริการ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ตรวจแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563) 
 • ตรวจความปลอดภัย ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563)
 • ผลการปฏิบัติงานตามทะเบียนเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563)
 • การรับคำร้อง ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริม Good labour Practices (GLP) ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563)
 • การส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563)
 • การส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี (พ.ศ.)
      (1/2562) (2562) (2563)
O16
O17
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 (2562) (2563)
O20
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  (1/2562) (2/2562) (1/2563)
  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือหาพัสดุ
O21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
O23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
  (2562) (2563) (2564)
O24
  รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 (2563)
O26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  (2563)

 
แผนพัฒนาบุคลากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
O28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  (2562) (2563)
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 - คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ 163/2562 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
O30
O31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  (2562) (2563)
O32
O33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  (2562) (2563) (2564)
O35
O36
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  (2563)
O37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  - การตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมฯ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39
  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
O40
  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 
  (2562(2563)
O41
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  (2563)
O42
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
(2563)
O43
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  - สรุปผลการะประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 
  - บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฯ (2563) (2564)
 
loader