รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง

ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อกฏหมายด้านแรงงาน

รับแจ้งการดำเนินการตามกฏหมาย เช่น แจ้งการใช้แรงงานเด็ก การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ

ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

รับแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน

ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ให้บริการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

ช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่กฏหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย แรงงานสัมพันธ์ กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย การรับงานไปทำที่บ้าน กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน


ส่งเสริมดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน


ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300


ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษากฏหมายด้านแรงงาน ในวันเวลาราชการ
 
โทรสาร อัติโนมัติ 053 112720

E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/cmcm.labour/
E-Magazine : 
https://issuu.com/cm.labour


E-Mail --> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่ 1 จาก 2