มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

ถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำตัญของชาติ ที่บ่อยทำลายความสงบของคนในสังคมและพบว่าผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจำหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูปลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการตรวจคุ้มครองแรงงาน และผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และเพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จึงได้จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือเรียกย่อๆ ว่า มยส. ขึ้น

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนเองว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
  3. เพื่อเป็นเกณฑืพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบกิจการทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และเป็นสถานประกอบกิจการทุกขนาด ทั้งที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จะทำให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการที่ช่วยให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานเป็นไปอย่างยั่งยืน

นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งลดความสูญเสีย เกิดขวัญกำลังใจ ครอบครัวอบอุ่น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด

loader