โครงการโรงงานสีขาว

ถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำตัญของชาติ ที่บ่อยทำลายความสงบของคนในสังคมและพบว่าผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจำหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูปลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ดำเนินการป้องกับและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีความแข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการบรรเทาลง และหากพบลูกจ้างมีพฤติกรรมเสพยาหรือติดยาเสพติดให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาโดยความสมัตรใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั้งยืน
 2. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่สังคมอื่นๆ และขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน
 3. เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการ การกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในาถ่นประกอบกิจการต่อไป
 4. เพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
 5. เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 6. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนต่อตนเงและสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 7. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักเกณฑ์โรงงานสีขาว ประกอบด้วย 8 ข้อ ดังนี้
 1. มีนโยบาย
 2. มีป้ายหรือประกาศ
 3. คณะทำงานหรือบุคคลรับผิดชอบ
 4. การให้ความรู้พนักงาน
 5. กิจกรรมรณรงค์
 6. การตรวจสุขภาพ
 7. ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 8. มีกระบวนการตรวจสอบ
ดาวน์โหลดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด
loader