มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553)

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
Thai Labour Standard : TLS
Thai Corporate Social Responsibility

{xtypo_button1}
กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสงคมของธุรกิจไทย มรท.8001 – 2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด นําไปปฏิบัติต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือ มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่ยึดหลักตามกฏหมายอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีระบบการจัดการคุณภาพเพื่อประกันว่าการปฏิบัติต่อแรงงานจะสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างมีคุณภาพ ยัง่ยืน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจุจบันทั่วโลกให้ความสําคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสงคม ที่ครอบคลมถึงสิทธิมนุษย์ สภาพการจ้างและสภาพการทํางาน ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการไมปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าที่มีผลกระทบเสียหายแก่ธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตามหลักการมาตรฐานสากลทั่วไปจะต้องทบทวนข้อกําหนดแห่งมาตรฐานหลังจากประกาศใช้มาเป็นเวลา 5 ปี หรือเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกําหนดมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการศึกษา จึงได้ปรับปรุงข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖) เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกบสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน  โดยนำสาระแห่งมาตรฐาน ไปกำหนดเป็นนโยบายและมีการจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
  2. เป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบ และประกาศแสดงตนเองว่า เป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน
  3. เป็นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่นำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยจัดทำขึ้นตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้เนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงข้อกำหนดด้านแรงงานที่ประกาศใช้โดยองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 


ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยมีลักษณะแสดงออกถึงความเป็นไทยและผสมผสานความเป็นสากลไว้ด้วนกันได้อย่างเหมาะสม

คำอธิบาย
เป้นตราสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นสากลร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สามารถนำไปใช้กับงานโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของตราสัญลักษณ์จะมีความเรียบง่าย แต่ชัดเจน จดจำได้ดีและมีความเป็นสากล

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เด่นที่อยู่ตรงกลางจะมีลักษณะที่เป็นรูป "กนก" ใช้สีธงชาติแสดงเอกลักษณ์โดเด่นของความเป็นไทย โดยรูปกนกนี้จะสื่อได้ 2 ลักษณะ คือ (1) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว T ย่อมาจากคำว่า "ไทย" (2) เป็นลักษณะรูป "คน" ซึ่งหมายถึงแรงงาน แสดงถึงความเป็น "มาตรฐานแรงงานไทย" ส่วนด้านหลังนั้นมีลักษณะเป็น "รูปโลก" ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็น "สากล"

loader