Image is not available

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ปี 2560 -2562

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ปี 2563 -2565

Image is not available

ส่งเสริมกำกับดูแล
ให้การรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงาน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

คุ้มครองและดูแลแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุ้มครองและดูแลแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน
กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วย การรับงานไปทำที่บ้าน
กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Image is not available

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น
ประจำปี 2560
ประเภทหน่วยงานปฏิบัติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2560
ประเภทหน่วยงานปฏิบัติ

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider

สาระเพื่อคุณ
Recommended For You

กิจกรรม
Activities & News


ข่าวเด่น Hot News


ปฏิทินกิจกรรม Event Calendar
loader

เวทีเกียรติยศ  Hall of Frame
อ่านวารสารทั้งหมด คลิกที่นี่

  ฉบับล่าสุด  
  เดือน มีนาคม 2563  

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2562  

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2562  

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2562  

รายละเอียด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้ง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300