การร้องเรียน/ร้องทุกข์

พิมพ์
♦ ลูกจ้างสามารถร้องเรียน กรณีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น

แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิกที่นี่
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แบบบันทึกคำร้องเรียน.pdf)แบบบันทึกคำร้องเรียน.pdf 66 kB♦ กรณีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2544 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุัมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (หรือสำนักงานสวัสดิการฯจังหวัดที่สถานที่ทำงานตั้งอยู่)

ผู้ร้องเรียนอาจไม่เปิดเผยชื่อก็ได้หากเกรงว่าจะทำให้ผู้ยื่นร้องเรียนได้รับผลกระทบ แต้ถ้าผู้ร้องต้องการทราบผลการดำเนินการ ควรแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ

โดยแจ้งข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร
และแจ้งชื่อของนายจ้าง ชื่อสถานประกอบกิจการ  สถานที่ต้้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทำงาน

ร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053890472 หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ
หรือทางโทรสาร จดหมาย หรืออีเมล์ คลิกดูสถานที่ติดต่อ