เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมเสนอชื่อเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562”

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคีและจูงใจให้นายจ้างได้พัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจและความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ฯ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ขอรับแบบเสนอชื่อ ฯ (ใบสมัคร) ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่
1. คู่มือแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง คลิก
2. ใบสมัครแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง คลิก
3. ตัวอย่างการลงคะแนน คลิก

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th