ผลการเลือกคณะกรรมการไตรภาคี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 79 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 74.53 และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 215 คน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั่วประเทศ 299 คน คิดเป็นร้อยละ 71.91 สำหรับผลการลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการค่าจ้าง (ฝ่ายละ 5 คน) ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง ได้แก่
1.นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
2.นางสาวอัจรีย์ งามพร้อมสกุล
3.นายอรรถยุทธ ลียะวณิช
4.นายคมกฤษณ์ กิตติจำเริญ
5.นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล

ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่
1.นายสุชาติ ไทยล้วน
2.นายหัสชัย พยาบาล
3.นายสุชาต อิงไธสง
4.นายพิจิตร ดีสุ่ย
5.นายวีรสุข แก้วบุญปัน

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน (ฝ่ายละ 5 คน)
ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง ได้แก่
1.นายศุภชัย หล่อวณิชย์
2.นายกรกฤต ขจรวิริยกุล
3.นายกานต์ สุมาลี
4.นายนฤมิต ปรีดาวิภาต
5.นายปรัชญา หงสกุล

ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่
1.นายชยรบ ใหญ่สูงเนิน
2.นางสาวกัลยา ศรีดาวเรือง
3.นางจรินทร์ อินสีชื่น
4.นายธนภัทร ประชานันท์
5.นายอภิสิทธิ์ชัย ผลอุดม

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (ฝ่ายละ 5 คน)
ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง ได้แก่
1.นางมณีรัตน์ นีลไชยศักดิ์
2.นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี
3.นายเกษม มหัทธนทวี
4.นายสุชาติ เจียรจิตเลิศ
5.นางสาวชนิดา เจียรธนะกานนท์

ผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่
1.นายสุชีพ ทองขาว
2.นายสมชาย มูฮัมหมัด
3.นายสมโภชน์ อ้นชัยยะ
4.นายวรนนท์ สีระสา
5.นายพิชัย สนน้อย

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ไตรภาคีทั้ง 3 คณะ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่นี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
Tags:

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th