ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชานทั่วไปผู้ใช้แรงงาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำบุญทอดผ้าป่าของสถานประกอบกิจการ การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ขบวน Safety Thailand การบริจาคเงินจากผู้ใช้แรงงานคนละ 9 บาท เพื่อช่วยในกิจกรรมของกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น และบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบที่ 2


สำนักงานสวัสดิการฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. ร่วมตั้งต้นผ้าป่าของสถานประกอบกิจการ และร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันดังกล่าว
  2. ร่วมจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ขบวน Safety Thailand
  3. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
  4. ร่วมบริจาคเงิน “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด”
  5. ร่วมจัดกิจกรรมโรงทาน
  6. ร่วมส่งพนักงานดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร
  7. ร่วมกิจกรรมตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงาน

ทั้งนี้ ขอได้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรสารหมายเลข ๐-๕๓๘๙-๐๔๗๒-๓ และ 0-5311-2720 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 รายละเอียดตามแบบแจ้งความจำนง ฯ ไฟล์เอกสารแนบที่ 3ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th