ขอเชิญร่วมงาน วันมาตรฐานแรงงานไทย ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้า ตลอดจน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อยกย่อง เชิดชูสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยด้วยการประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) กิจกรรมในงานประกอบด้วย การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้แทนองค์กรอิสระ ในหัวข้อ “มาตรฐานแรงงานไทย โอกาสหรืออุปสรรคทางการค้า” พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบ (Self Declaration)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ร่วมจัดนิทรรศการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทร. ๐๒-๒๔๖๘๒๙๔ , ๐๒-๒๔๖๘๓๗๐ ในวันเวลาราชการ
http://tls.labour.go.th

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดชั้น ๒ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๘๙ ๐๔๗๒-๓ ในวันเวลาราชการ หรือทาง www.chiangmai.labour.go.th

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th