เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561”ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคี และจูงใจให้นายจ้างได้พัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจและความร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบเสนอชื่อฯ ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th