การส่งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561 (แบบ คร.11) ตามช่องทาง ดังนี้

  • ยื่นแบบด้วยตนเอง พร้อมสำเนา 1 ชุด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • ส่งแบบทางไปรษณีย์ โดยต้องส่งแบบลงเบียนตอบรับเท่านั้น
  • ยื่นทางอินเตอร์เน็ต http://eservice.labour.go.th/eformweb/ ลงทะเบียนใช้งาน คลิก อ่านคู่มือการใช้งาน คลิก

ทั้งนี้ให้ส่งแบบภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ตามมาตรา 155/1 ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบบสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานตามมาตรา 115/1 และได้รับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแล้วยังไม่ยื่นหรือแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ดาวนโหลด
» หนังสือถึงนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
» แบบฟอร์ม คร.11

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th