สสค.จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ปีงบ 2560

พิมพ์
วันที่ 23 กันยายน 2560 นายธรรศณัฐฏ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทชนะเลิศหน่วยงานปฏิบัติ และใบประกาศเกียรติคุณในฐานะได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีั พ.ศ.2560 ในโครงการสัมนาเพื่อกำหนดทิศทางการกฏิบัติราชการในปัีงบประมาณ 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหย๋ จ.นครราชศรีมา โดยมี นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล