สสค.เชียงใหม่ จัดส่งวิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

พิมพ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กฎหมายแรงงานจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายจำนวน 151 คน