สสค.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

พิมพ์
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 26 แห่ง