สสค.เชียงใหม่ ร่วมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

พิมพ์
วันที่ 30 มกราคม 2562 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสาวบุญญาพร ไชยพรหม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศุภกร ฝั้นคำอ้าย นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 46/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฏาธร และเจ เจ มาร์เก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่แอบแฝงมาขายแรงงาน ณ บริเวณดังกล่าว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างได้เจรจาตกลงจ้างงานกันในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงได้ชี้แจงสิทธิ หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานให้รับทราบด้วยแล้ว

<img src="/2018/images/news/2562/01.2562/30.01.62/300162.4.jpg" alt="" /