สสค.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิมพ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง (สาขาท่าตอน) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลักษณะและสภาพการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร้าย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน