สสค.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานในงานเกษตรกรรม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดแก่ภาคีที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th