สสค.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์พิศา หงษ์รัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ (อายุ 45 – 60 ปี) ณ บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอกซ์ปอร์ต จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การสร้างความรู้ด้านวินัยการออม การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพอนามัยของตน และการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ แก่พนักงานของบริษัท จำนวน 70 คนQR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th