นายจ้างโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้บุคคลภายนอกหรือนายจ้างคนใหม่และเป็นการทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

ถามว่า นายจ้างนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยขายหุ้นส่วนใหญ่ที่นิติบุคคลเดิมถืออยู่ให้อีกนิติบุคคลใหม่ถือหุ้นใหญ่แทน  ส่วนที่ตั้งสำนักงาน และสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างลูกจ้างยังคงเดิม ต่อมานายจ้างได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่

กรณีนี้เช่นนี้ จะถือว่านายจ้างโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้บุคคลภายนอกหรือนายจ้างคนใหม่และเป็นการทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ ?

คำตอบ แม้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนายจ้างได้เปลี่ยนไปจากบริษัทหนึ่งมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างกันและเข้าครอบงำกิจการของนายจ้างและต่อมานายจ้างได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นนิติบุคคลเดิมของนายจ้างเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่แต่อย่างใด

กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอกตาม ปพพ.577 นายจ้างจึงไม่จำต้องให้ลูกจ้างยินยอมด้วย นายจ้างจึงมิใช่ผู้ผิดสัญญาอันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง

ฎีกาที่ 9191-204/2557

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th