ลูกจ้างมาสายหลายครั้ง ถูกเตือนหลายครั้ง นายจ้างจึงลงโทษเลิกจ้าง

ถามว่า ลูกจ้างมาสายวันที่ 19 ต.ค.2551 (มาสาย 23 นาที) นายจ้างมีหนังสือเตือนในวันที่ 13 พ.ย.2551 (ลูกจ้างเคยถูกเตือนมาแล้ว. 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นการเตือนครั้งที่ 5) ในหนังสือนั้นให้ลงโทษพักงาน 3 วัน และตักเตือนด้วย ต่อมาในวันที่ 14 พ.ย.2551 นายจ้าง จึงเลิกจ้างเพราะทำผิดซ้ำกับ ความผิดในวันที่ 1 พ.ย. ที่ลูกจ้างมาสาย 1  นาทีซึ่งนายจ้างเคยมีหนังสือเตือนแล้ว

กรณีเช่นนี้จะถือว่าการลงโทษเลิกจ้าง วันที่ 14 พ.ย เป็นการลงโทษซ้ำกับความผิดที่ลูกจ้าง เคยถูกพักงานมาแล้วหรือไม่ ?

คำตอบ  แม้การเตือนครั้งที่ 5 จะเป็นการตักเตือนในวันที่ 13 พ.ย. ซึ่งเป็นวันก่อนที่ลูกจ้างจะถูกเลิกจ้าง 1 วัน ก็ตาม แต่ก็เป็นการตักเตือนใน ความผิดของวันที่ 19 ต.ค. ส่วนความผิดที่ถูกเลิกจ้างนั้นเป็น ความผิดวันที่ 1 พ.ย.ทั้งขณะที่ลูกจ้างมาทำงานสายในวันที่ 1 พ.ย.ย่อมทราบว่าลูกจ้างได้กระทำความผิดในวันที่ 19 ต.ค.มาแล้ว ทั้งหนังสือเตือนก็มีลักษณะเป็นการลง โทษพักงานและตักเตือนลูกจ้างไปพร้อม กัน นายจ้างจึงมีสิทธิลงโทษลูกจ้างด้วยการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือนในความผิด ฐานมาทำงานสายวันที่ 1 พ.ย.ได้ โดยไม่ถือเป็นการลงโทษซ้ำ ฎีกาที่ 18969/2555

สรุป กรณีนายจ้างมีหนังสือเตือนลูกจ้างที่ทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ งานโดยหนังสือเตือนได้ลงโทษพักงานลูกจ้างและเตือนไปพร้อมกัน ต่อมาลูกจ้างทำผิดวินัยในเรื่องเดียวกันภายในเวลา 1 ปีนับแต่ลูกจ้างทำผิด นายจ้างจึงลงโทษเลิกจ้าง กรณีเช่นนี้ การลงโทษเลิกจ้างไม่ถือว่าเป็นการลงโทษซ้ำซ้อนกับความผิดที่ลูกจ้างเคยถูกพักมาแล้ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th