นายจ้างจะกำหนดเอาการเจ็บป่วยของลูกจ้างจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเป็นการทำผิดวินัยตามข้อบังคับฯ

ถามว่า นายจ้างทำไมต้องกำหนดวินัย และการลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน และนายจ้างจะกำหนดเอาการเจ็บป่วยของลูกจ้างจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเป็นการทำผิดวินัยตามข้อบังคับฯ อันเป็นเหตุเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ ?

คำตอบ  กรณีแรก เพื่อให้ลูกจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน หากฝ่าฝืนลูกจ้างย่อมได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ เช่น ตักเตือน พักงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเป็นรายการอย่างหนึ่งที่ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ตามม.108 (5) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป

ส่วนกรณีหลังนั้น การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ถือเป็นสภาพของร่างกายซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมิใช่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง การที่นายจ้างกำหนดในระเบียบข้อบังคับฯให้เลิกจ้างได้เป็นเพียงข้อกำหนดเหตุอย่างหนึ่งซึ่งให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะเลิกจ้างเท่านั้น

ไม่ใช่ข้อกำหนดความผิด ดังนั้น การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเป็นเพียงการหย่อนความสามารถเท่านั้น ย่อมถือไม่ได้ว่าลูกจ้างได้กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ อันจะเป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ฎีกาที่ 2671/2525 ,3381/2528

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th