ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ลูกจ้างได้เรียกรับเงินจากผู้สมัครงาน โดยอ้างว่าตนสามารถช่วยให้ทำงานกับนายจ้าง

ถามว่า ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งเลขานุการ ผู้บริหาร แต่บางครั้งต้องเข้าร่วมประชุมกับฝ่าย บุคคลในการรับลูกจ้างใหม่เข้าทำงาน แทนฝ่ายบริหาร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2557 ลูกจ้างได้เรียกรับเงินจ้างผู้สมัครงาน โดยอ้างว่าตนสามารถช่วยให้ทำงานกับนายจ้าง

แต่นายจ้างจึงได้เลิกจ้างโดย ระบุในหนังสือเลิกจ้างว่าลูกจ้างเรียกรับเงินจากผู้สมัครงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 1 และ 5 กรกฎาคม 2557

กรณีเช่นนี้ จะถือได้ว่านายจ้างได้ระบุข้อเท็จจริงไว้ในหนังสือเลิกจ้างในเรื่องลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ขึ้นอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ และลูกจ้างจะอ้างว่าตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครงาน จึงไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ และนายจ้างจะอ้างเหตุที่ลูกจ้างทุจริตดังกล่าวไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้ลูกจ้างได้หรือไม่ ?


คำตอบ

ประเด็นแรก แม้หนังสือเลิกจ้างจะระบุข้อเท็จจริงอันเป็นการทุจริตต่อ หน้าที่คนละวันกับวันที่เกิดเหตุขึ้นจริงก็ ตาม แต่ก็ถือว่านายจ้างได้ระบุข้อเท็จจริงเรื่องที่ ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ไว้ในหนังสือเลิกจ้างโดยชอบตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.119 ว3 แล้ว เพียงแต่ระบุวันกระทำความผิดซึ่งเป็น เพียงรายละเอียดผิดพลาดไปเท่านั้น นายจ้างจึงยกเหตุที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ขึ้น อ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้ ฎีกาที่ 10332/2550

และแม้ว่าการรับสมัครงานหรือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานจะไม่ใช่หน้าที่โดย ตรงของลูกจ้างก็ตาม แต่การที่ลูกจ้างทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหารเรียกรับเงินจากผู้สมัครงาน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้นายจ้างย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองโดยอาศัยโอกาสในการทำงานกับ

อันเป็นการประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อสัตย์ จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ตามม.119(1) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ดังนั้น นายจ้างจึงเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ให้ลูกจ้างฎีกาที่ 5591/2549

ส่วนประเด็นหลัง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างย่อมทำให้การจ้างสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้น เป็นอย่างไร ตามม.585 แห่ง ปพพ.ไม่ว่าการจ้างจะสิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ลูกจ้างกระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้ลูกจ้างในวันที่การจ้างสิ้นสุดลง แต่จะระบุเหตุว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ในใบสำคัญฯ ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามม.14 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ประกอบ ม.585 แห่งปพพ.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th