การลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฯ ของลูกจ้าง นายจ้างจะยกมาเป็นเหตุที่จะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ลูกจ้างได้หรือไม่่

ถามว่า การลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฯ ของลูกจ้าง นายจ้างจะยกมาเป็นเหตุที่จะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ลูกจ้างได้หรือไม่ ?

 คำตอบ ไม่ได้ ตามฎีกาที่ 12723/2555 ศาลเห็นว่า แม้ลูกจ้างจะลาออกไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่การที่ผู้บังคับบัญชาของลูกจ้างซึ่งมีอำนาจอนุมัติให้ลูกจ้างลาออกได้ตามระเบียบ ได้อนุมัติให้ลูกจ้างลาออก โดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด เท่ากับยอมรับว่านายจ้างได้ยกเว้นไม่นำระเบียบเกี่ยวกับการบอกกล่าวล่วงหน้ามาใช้กับลูกจ้าง ดังนั้น นายจ้างจะอ้างระเบียบฯที่จะมาจ่ายค่าคอมมิชชั่นและเงินพิเศษทีมให้แก่ลูกจ้างไม่ได้

 คดีนี้ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งเร่งรัดหนี้สิน ฟ้องนายจ้างบริษัทประกอบกิจการด้านกฎหมาย เรียกค่าคอมฯและค่าทีมพิเศษในการทวงถามบัตรเครดิต

 นายจ้างให้การและฟ้องแย้งว่า ลูกจ้างลาออกไม่ถูกระเบียบที่ต้องบอกล่าวล่วงหน้า 30 วัน  จึงไม่จ่ายค่าคอมฯหรือค่าตอบแทนใดๆ โดยลูกจ้างยื่นใบลาออก วันที่ 14 มิ.ย.2550 ให้มีผลวันที่ 1 ก.ค.2550 หัวหน้างานอนุมัติให้ลาออกได้เมื่อ 15 มิ.ย.2550 เป็นการลาออกไม่ถูกต้อง ทำให้นายจ้างเสียหายไม่สามารถหาพนักงานอื่นมาทำงานแทน ได้ ขอให้ยกฟ้อง และให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหาย 30,000 บาท

ศาลแรงานพิพากษาให้นายจ้างจ่าค่าคอมฯ และเงินพิเศษ และยกฟ้องแย้ง ศาลฎีกาพิพากษายืนดังที่กล่าวข้างต้น

ข้อสังเกต
ตามฎีกาข้างต้นเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นที่นายจ้างอุทธรณ์โดยอ้างระเบียบฯว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นฯ เท่านั้น คำวินิจฉัยของศาล หาได้กลับหลักข้อกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับการลาออกว่าต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างแต่ประการใดไม่ เพราะการลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของลูกจ้างในการเลิกสัญญาจ้างมีผลทันทีที่นายจ้างได้ทราบการแสดงเจตนา

นอกจากนี้ ปกติการลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ นายจ้างก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก

ส่วนค่าตอบแทนการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น เมื่อลูกจ้างทำงานให้นายจ้างแล้ว นายจ้างก็มีหน้าที่จ่ายตอบแทนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหนี้คนละส่วนกันกับค่าเสียหายจากการลาออกไม่ถูกต้องของลูกจ้าง แต่เนื่องจากคดีนี้นายจ้างฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายมาด้วย ศาลจึงต้องวินิจฉัยในส่วนฟ้องแย้งด้วย โดยคดีนี้ศาลเห็นว่า หัวหน้าก็ทราบว่าลูกจ้างลาออกไม่ชอบ แต่ก็ยังอนุมัติให้ลาออกอันเป็นการยกเว้นระเบียบฯไม่ใช้กับลูกจ้าง จึงไม่ทำให้นายจ้างเสียหาย อันจะทำให้ลูกจ้างต้องรับผิดตามฟ้องแย้ง และไม่อาจนำมาเป็นเหตุไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่นแก่ลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้ทำงานให้นายจ้างตามสัญญาแล้ว นายจ้างก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างตามหลัก "สัญญาต่างตอบแทน" นั่นเอง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th