การย้ายหรือสับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน กับเรื่องการโอนเปลี่ยนตัวนายจ้าง

ถามว่า การที่นายจ้างกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า

นายจ้างมีสิทธิจะโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานที่อื่นซึ่งเป็นสาขาหรือไปทำงานในหน้าที่อื่นใด โดยไม่ลดค่าจ้างหรือสวัสดิการที่มีอยู่ เดิมนั้น

จะหมายความรวมถึงการย้ายลูกจ้าง ให้ไปทำงานบริษัทในเครือเดียวกับนายจ้างหรือไม่ ?

 

คำตอบ แม้ตามข้อบังคับฯ จะระบุว่า นายจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานได้ โดยอาจให้ไปทำงานในสถานที่อื่นซึ่งเป็นสาขาหรือไปทำงานในหน้าที่ใดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้โดยไม่ลดอัตราค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการที่รับอยู่เดิมแต่อย่างใด

แต่ต้องเป็นการย้ายหรือสับเปลี่ยนสถานที่ทำงานในนิติบุคคลเดียวกัน ดังนั้น แม้บริษัท อ.จำกัด จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกับนายจ้างก็เป็นคนละนิติบุคคล นายจ้างจะอ้างข้อบังคับฯ ดังกล่าวไม่ได้ ประกอบกับตาม ปพพ.ม.577 กำหนดให้การย้ายลูกจ้างไปยังบุคคลภายนอกต้องให้ลูกจ้างยินยอมก่อน

 

เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอม นายจ้างจะย้ายลูกจ้างไปนั่งทำงานในบริษัท อ. จำกัด ไม่ได้ ฎีกาที่ 10048/2556

 

คดีนี้ศาลแรงงานพิพากษาให้นายจ้าง จ่ายค่าชดเชย 2.8 หมื่นบาท และค่าเสียหาย 1.3 แสนบาทเศษ

แต่ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ไปรับฟังข้อเท็จจริงใหม่

โดยศาลฎีกาวินิจฉัยตามที่นายจ้าง อุทธรณ์ มายังศาลฎีกา โดยวินิจฉัยว่า ที่ศาลแรงงานมีคำวินิจฉัยเพียงว่า นายจ้างย้ายลูกจ้างไปนั่งทำงานที่ บริษัท อ.จำกัด นั้น เป็นการย้ายไปนั่งทำงานยังสถานที่ ทำงานของนายจ้างซึ่งตั้งอยู่ภายใน บริษัท อ. จำกัด

 

หรือเป็นการที่นายจ้างโอนย้ายลูกจ้าง โดยโอนสิทธิการโอนสิทธิการเป็นนายจ้างให้แก่บริษัท อ.จำกัด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงวันที่นายจ้างเลิกจ้างและเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้าง คำพิพากษาจึงไม่ชอบด้วย พรบ.จัดตั้ง ศาลแรงงานฯ ม. 51 ว 1

 

สรุป การย้ายสถานที่ทำงานกับเรื่องการโอนเปลี่ยนตัวนายจ้างเป็นคนละเรื่องกัน แต่ในคดีข้างต้นยังไม่ชัดว่าเป็นกรณีใด เพราะผลในทางกฎหมายแตกต่างกันในทั้งสองกรณี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th