นายจ้างไม่แจ้งต่อสัญญาและเลิกจ้าง ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยหรือไม่

การจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างในงานตามโครงการ

 

ในทางปฏิบัตินายจ้างมักจะทำสัญญา กับลูกจ้างในลักษณะดังกล่าวไว้ โดยมุ่งหวังจะให้สัญญาที่ทำ เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 118 ว 3 และ ว 4

 

แต่เมื่อเป็นคดีกันในชั้นพนักงานตรวจแรงงานหรือในชั้นศาล เท่าที่ทราบและได้ติดตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกายังไม่เคยมีนายจ้างสักรายที่ชนะคดีเลย

 

ในทางวิชาการได้นำปัญหานี้ไปออกสอบในการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 วิชากฎหมายแรงงาน

 

ข้อเท็จจริงในคำถามมีว่า บริษัทฯนายจ้างประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จัดทำโครงการบ้านจัดสรรไว้ขายหลายโครงการ ได้จ้างลูกจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,000 บาท โดย ให้ลูกจ้างทำงานในโครงการบ้านบางแสนซึ่งมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ 2 ปี

 

มีการทำสัญญาเป็นหนังสือตั้งแต่เริ่มจ้างและมีกำหนดเวลา 2 ปี ครบกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีข้อตกลงว่าหากฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน(ข้อนี้มี 3 ประเด็น ที่ยกมาเป็น 1 ใน 3 ประเด็น)

ถามว่า เมื่อครบกำหนดตามสัญญานายจ้างไม่ต่อสัญญาและเลิกจ้าง ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยหรือไม่ ?

คำตอบ แม้สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้2 ปี แต่มีข้อตกลงจ้างให้สิทธิคู่สัญญาบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง เมื่อไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม ปพพ.ม.582 และ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.17 ว2

 

ส่วนค่าชดเชยนั้น กรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตาม ม.118 ว3 จะต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนซึ่งเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด สัญญาไว้แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องเลิก จ้างตามกำหนดเวลานั้น

 

เมื่อเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา จ้างไว้แน่นอนจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้น ที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามม.118(2) เทียบฎีกาที่ 5180/2548

 

คดีในทำนองเดียวกันก็เช่น ฎีกาที่ 15257/2556 ระหว่าง บจก.ไอบีซี โจทก์ นส.ภาวิณี ฯ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน จำเลย โดยศาลพิพากษาว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยชอบแล้ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th