นายจ้างที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีสิทธิหน้าที่ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 อย่างไร

ถามว่า นายจ้างที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีสิทธิหน้าที่ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 อย่างไร

และหากนายจ้างดังกล่าวเลิกจ้าง ลูกจ้างที่ทำงานบริกา รปภ.ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพราะขาดคุณสมบัติอายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างหรือไม่ ?

 

คำตอบ นอกจากนายจ้างที่ประกอบธุรกิจ รปภ. จะหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานต่างๆแล้วยังมีหน้าที่ตาม พรบ.ฯ ดังนี้

 

1.นายจ้างบริษัท รปภ.ที่ทำธุรกิจ รปภ. ก่อน พรบ.ใช้บังคับ ถ้าจะทำต่อไปต้องไปขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายใน 120 วัน หากไม่ไปขอ ต้องเลิกประกอบธุรกิจตามม.73,

2.นายจ้างรายใหม่จะทำธุรกิจนี้ต้องขอใบอนุญาตเช่นกัน ตามม.16, สัดส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดตาม ม.17 ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามม.19,และเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย รายละเอียดการขอจะกำหนดในกฎกระทรวงตามม.16 ว2 และกรณีจะเลิกประกอบธุรกิจก็เช่นกันต้องยื่นคำขอ ตามม.32

3.ต้องใช้ชื่อ "บริษัทรักษาความปลอดภัย"และคำว่า จำกัด ,จำกัด(มหาชน) ต่อท้าย ม.20 และห้ามผู้ใดจะใช้ชื่อนี้ไม่ได้ตามม.21

4.ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้งาย ม.23,

5.ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้ว่าจ้างมีรายการ 8 อย่าง ตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ ม.25

6.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกำกับตรวจสอบการทำงานของ รปภ. ระบบบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน การประสานงาน อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น ม.26

7.จัด รปภ.ผู้ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างตามม.27 และพนักงาน รปภ.จะทำงาน รปภ.จะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเช่นกันตามม.33

8.ร่วมมือกับตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ขอดูข้อมูลบันทึกประจำวัน  แจ้งเบาะแสคนร้าย การกระทำผิดอาญาตามม.28,29

9.จัดทำบัญชีรายชื่อ รปภ.ต่อนายทะเบียน รวมทั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงม.30

10.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปียื่นต่อนายทะเบียนม.31

11.จะกำหนดเครื่องแบบให้ รปภ.ให้ เหมือนหรือคล้ายตำรวจ ทหารหรือ จพง.ตามกฎหมายไม่ได้ ม.40

12.ร่วมมือกับนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ม.52

 

ส่วนสิทธิตามกฎหมายมีหลายประการ เช่น มีส่วนร่วมในการบริหารกฎหมายโดยผ่านผู้แทนในคณะกรรมการ ธุรกิจ รปภ.,มีสิทธิต่อใบอนุญาต อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกรณีต่างๆ เช่น ไม่ออกใบอนุญาต พักใช้หรือยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการขออนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

 

(สิทธิในส่วนนี้ ผู้ทรงสิทธิอาจสละสิทธิ(waiver) ของตนไปเสียก็ได้ตามหลักกฎหมายทั่วไป จะต่างจากกรณีหน้าที่ที่บุคคลต้องกระทำตามที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นฝ่ายปกครองอาจมีมาตรการทางปกครองไปดำเนินการให้ทำหน้าที่ เช่น ออกคำสั่งทางปกครอง เป็นต้น และอาจมีโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืน)

 

ส่วนกรณีหลัง โดยที่กฎหมายไม่มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้พนักงาน รปภ.ที่อายุไม่ถึง 18 ปี สามารถทำงานต่อไปได้ภายหลังกฎ หมายมีผลใช้บังคับแล้ว จึงทำให้พนักงาน รปภ.ของบริษัท รปภ. ขาดคุณสมบัติตามม.34 หากนายจ้างไม่เปลี่ยนงานไปทำงานในหน้าที่อื่นแล้ว หากจะเลิกจ้าง รปภ.ด้วยเหตุดังกล่าว

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานให้ลูกจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.118 ทั้งนี้ตามนัยฎีกาที่ 1326/2526

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th