การเลิกจ้างมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

ถามว่า ลูกจ้างเข้าทำงานวันที่ 4 กันยายน 2538 กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ต่อมานายจ้างเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2541 นายจ้างนับอายุงานถึงวันที่ 1 กันยายนฯ ไม่ถึง 3 ปี จึงจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

 

แต่ลูกจ้างโต้แย้งว่า เมื่อเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย ต้องนับอายุงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2541 ซึ่งเกิน 3 ปี จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 180 วัน

กรณีเช่นนี้ ข้อโต้แย้งของลูกจ้างฟังขึ้นหรือไม่?

 

คำตอบ ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากในการเลิกจ้าง นายจ้างอาจบอกกล่าวล่วงหน้าให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 30 กันยายนฯซึ่งเป็นวันกำหนดจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป หรืออาจเลิกจ้างให้มีผลทันทีในวันที่ 1 กันยายนฯ และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายนฯ ก็ได้

 

เมื่อการเลิกจ้างมีผลในวันที่ 1 กันยายนฯ ตามเจตนาของนายจ้างแล้วจึงต้องนับอายุงานถึงวันดังกล่าวเท่ากับ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  ฎีกาที่ 1961/2543

 

สรุป การเลิกจ้างมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า การนับอายุงานก็นับถึงวันนั้น แต่ถ้าบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างก็นับถึงวันที่สัญญาจ้างมีผลหรือสิ้นสุดลง มิใช่นับถึงวันที่นายจ้างแสดงเจตนาบอกกล่าว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th