นายจ้างต้องแจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบ ในขณะที่เลิกจ้าง

ถามว่า การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เหตุใดตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.119 วรรคท้าย จึงกำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบ ในขณะที่เลิกจ้าง ?

คำตอบ เพราะกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเข้าใจอันดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยให้ นายจ้างแสดงเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบว่าลูกจ้างนั้น ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลใดซึ่งลูกจ้างอาจพิจารณาต่อไปได้ว่าเหตุผลดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่

ลูกจ้างสมควรที่จะเรียกร้องค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์อื่นอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างจ้างนั้น หรือไม่ เพียงใด ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นจะทำเป็นหนังสือ หรือกระทำด้วยวาจา หากนายจ้างมิได้ระบุหรือแจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างไว้ในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจึงไม่อาจยกเหตุตามม.119 (1)-(6) ขึ้นอ้างภายหลังได้ เทียบฎีกา ที่ 8803/2553

เช่น นายจ้างแจ้งเหตุเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย (ลูกจ้างทำงาน 120 วันขึ้นไป)

ต่อมา ลูกจ้างมายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือนำคดีมาฟ้องศาลให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เช่นนี้ นายจ้างจะยกเหตุเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทำการทุจริตต่อหน้าที่ขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อจะไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เป็นต้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053 890 472     อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th