แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

พิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสารการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)
หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงาน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและผู้ซื้อรายใหญ่ในต่างประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคีเครือข่าย จัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฏหมายแรงงานของประเทศ
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสําหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทํางานด้วยตนเอง อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้สถานประกอบกิจการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง เพิ่มผลิตภาพและความร่วมมือในสถานประกอบกิจการวัตถุประสงค์

ประโยชน์ต่อธุรกิจนายจ้าง

ประโยชน์ต่อพนักงาน/ลูกจ้าง

เป้าหมายแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ประกอบด้วย
 1. แรงงานเด็ก
 2. แรงงานบังคับ
 3. การจัดหางาน
 4. ข้อตกลง/สัญญาจ้าง
 5. การไม่เลือกปฏิบัติ
 6. การจ่ายค่าจ้าง
 7. ค่าชดเชย
 8. การจัดเก็บทะเบียน/บันทึก
 9. ชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาพัก วันหยุด
 10. เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
 11. การระงับข้อพิพาท/การบอกเลิกจ้าง
 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 13. ที่พักและสวัสดิการ
ดาวน์โหลด

Good Labour Practices : GLP
ต้องเกิดจากความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำหนดแนวปฏิบัติทั้งที่ถูกต้องตามกฏหมาย เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและเป็นไปตามมารตฐานอุตสาหกรรม