1. จดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้งเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้แทนของตนในการยื่นข้อเรียกร้องหรือการเจรจาต่อรองกันตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 17 โดยที่ปรึกษาดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดและต้องยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกรมแรงงานลงวันที่ 29 สิงหาคม 2534 เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียน ทั้งนี้ตามมาตรา 17 ทวิ ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษานายจ้างหรือที่ปรึกษาลูกจ้างให้มีระยะเวลาในการเป็นที่ปรึกษามีกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน

ระยะเวลา 7 วันทำการ

ดาวน์โหลด
รายละเอียดคู่มือประชาชน การจดทะเบียนที่ปรึกษา
- คำขอจดทะเบียนที่ปรึกษา
- คำขอใบแทนบัตรประจำตัวที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite