3. จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)

ระยะเวลา 20 วันทำการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือประชาชน
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite