4. จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)

ระยะเวลา 20 วันทำทำการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือประชาชน
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

QR-Code มายังหน้านี้

QR-Code dieser Seite