การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน
O1
O2
O3
O4
O5
O6
  ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
  Q & A
O9
  Social Network
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (E-mail)
 • Facebook
 • E-Magazine
 • Youtube
  แผนดำเนินการ
O10
  แผนการดำเนินงาน
O11
  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
O13
  การให้บริการ
O14
  คู่มือ หรือมาตรการการให้บริการ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ตรวจแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • ตรวจความปลอดภัย ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • ผลการปฏิบัติงานตามทะเบียนเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การรับคำร้อง ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริม Good labour Practices (GLP) ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
 • การส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี (พ.ศ.)
      (2562)
O16
O17
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือหาพัสดุ
O21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
O23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O24
O25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
O31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32
O33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
O35
O36
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39
  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
O40
  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48
  มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
loader