สหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร ?
สหกรณ์ออมทรัพย์คือ การที่คณะบุคคลร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็นได้ โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ด้วย

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการคืออะไร ?
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอยู่ 3 ประการคือ
 1. ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานรู้จักประหยัด และสามารถออมเงินรายได้ไว้ในทางที่มั่นคง ปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนที่ดี เมื่อเวลาออกจากงานในอนาคตจะได้มีเงินทุนสำหรับการเลี้ยงชีพหรือลงทุนประกอบอาชีพต่อไป
 2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือในระหว่างผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกด้วยกันในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นตลอดไป
 3. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

สร้างภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล

สร้างวินัยในการใช้จ่ายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออม และหากลูกจ้างมีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้


ใครจะเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ?
โดยทั่วไปในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ จะมีผู้ริเริ่มได้ 3 กรณี กล่าวคือ
 1. นายจ้างหรือฝ่ายบริหารเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการมีสหกรณ์ออมทรัพย์จึงดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ลูกจ้างในสถานประกอบการของตน
 2. ฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเป็นผู้จัดตั้ง
 3. นายจ้างหรือฝ่ายบริหารและลูกจ้างร่วมมือกันจัดตั้ง โดยทั้ง 2 ฝ่ายเล็งเห็นคุณประโยชน์และร่วมกันเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ซึ่งกรณีนี้จะเป็นการดีที่สุด

ทำไมนายจ้างหรือฝ่ายบริหารจึงต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสหกรณ์ ?
ในขั้นเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ความร่วมมือของนายจ้างหรือฝ่ายบริหารมีผลต่อความมั่นคงและการเติบโตของ สหกรณ์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
 1. สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงของสหกรณ์ให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 2. ในขั้นต้น นายจ้างหรือฝ่ายบริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือในด้านบุคลากร สถานที่ตั้งของสหกรณ์การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อการชำระค่าหุ้นหรือหนี้ของสหกรณ์และอาจรวม ถึงเงินให้ยืมเพื่อเป็นทุนก้อนแรกของสหกรณ์ด้วย

นายจ้างหรือฝ่ายบริหารจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการอย่างไร ?
นายจ้างหรือฝ่ายบริหารจะได้รับประโยชน์อย่างดียิ่ง ดังนี้คือ
 1. เป็นการช่วยเหลือลูกจ้างให้พ้นจากการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ และนับเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนั่นคือการช่วยลูกจ้างให้ช่วยตนเองได้
 2. ลูกจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้สิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการนั้นมีแหล่งสวัสดิการแบบเกื้อกูลกันอยู่แล้ว ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จะสามารถจัดกิจกรรมเสริมสวัสดิการได้ต่อไปอีก เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นต้น
 4. การมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะช่วยสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในระหว่างลูกจ้างด้วยกัน รู้จักการให้และการรับ เข้าใจถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน เสริมสร้างความคิดประชาธิปไตยในการทำงานซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างเกิดความสุขใน การทำงาน และนายจ้างบริหารได้อย่างราบรื่น
ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการอย่างไร ?
ลูกจ้าง (หรืออาจรวมทั้งฝ่ายบริหาร) ที่เป็นสมาชิกย่อมได้รับประโยชน์ดังนี้
 1. รู้จักการออมทรัพย์และได้รับเงินปันผลตอบแทนการออมทรัพย์นั้น
 2. มีแหล่งเงินกู้ในยามเดือดร้อน โดยเสียดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรม ทั้งยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่เสียไปด้วย
 3. เป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันเองที่เดือดร้อนทางการเงิน
 4. ได้รับสวัสดิการตอบแทนอื่นๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้จัดขึ้น เช่น เงินทุนการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต การประกันชีวิต เป็นต้น

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ
เป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงานสหกรณ์ออมทรัพย์มีการดำเนินงานอย่างไร ?
สหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินงานโดยสมาชิก กล่าวคือเมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบการแล้ว ผู้ใช้แรงงานและฝ่ายบริหารที่เป็นสมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ให้เข้ามาบริหารงาน ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารกิจการของสหกรณ์ โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายในการทำงานแล้วมอบให้ฝ่ายจัดการซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น ที่คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
การส่งเสริมการออมทรัพย์เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์มี 2 ประเภท คือ
 1. การถือหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้สมาชิกทุกคนถือหุ้นมากน้อยตามความสมัครใจแต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้ และให้สมาชิกชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลเป็นค่าตอบแทน (เหมือนกับดอกเบี้ย) ปี ละครั้ง เงินปันผลนี้ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยให้รัฐและเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนเงินค่าหุ้นคืนได้
 2. การฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีบริการการเงินด้านเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์โดยผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
เมื่อนายจ้าง และลูกจ้างรับทราบวัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว และพร้อมที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ขอคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์อำเภอ
ขั้นที่ 2 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
ขั้นที่ 3 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ขั้นที่ 4 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ขั้นที่ 5 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการสามารถกู้ยืมเงินจากกรมสวัสดิการฯ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำดาวน์โหลด

ถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำตัญของชาติ ที่บ่อยทำลายความสงบของคนในสังคมและพบว่าผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจำหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูปลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ดำเนินการป้องกับและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีความแข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการบรรเทาลง และหากพบลูกจ้างมีพฤติกรรมเสพยาหรือติดยาเสพติดให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาโดยความสมัตรใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั้งยืน
 2. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่สังคมอื่นๆ และขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน
 3. เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการ การกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในาถ่นประกอบกิจการต่อไป
 4. เพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
 5. เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 6. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนต่อตนเงและสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 7. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักเกณฑ์โรงงานสีขาว ประกอบด้วย 8 ข้อ ดังนี้
 1. มีนโยบาย
 2. มีป้ายหรือประกาศ
 3. คณะทำงานหรือบุคคลรับผิดชอบ
 4. การให้ความรู้พนักงาน
 5. กิจกรรมรณรงค์
 6. การตรวจสุขภาพ
 7. ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 8. มีกระบวนการตรวจสอบ
ดาวน์โหลดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด

"มุมนมแม่"

ช่วยอำนวยความสะดวกให้แม่ทำงาน ยังคงสามารถให้นมลูกได้ หรือบีบเก็บน้ำนมให้ลูกกินนมได้อย่างต่อเนื่อง


ทำไมต้องมีมุมนมแม่

เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นคุณแม่ทำงานที่ต้องเลี้ยงดูลูกและออกไปทำงานนนอกบ้านด้วย โอการที่จะอยู่บ้านอุ้มลูกให้ดูดนมจากอกอุ่นๆ ของแม่มีเพียง 3 เดีอน ตากฏหมายลาคลอดเท่านั้น ซ้ำบางรายก็ไม่สามารถลาได้เต็มเวลาตามสิทธิ

องค์กรอนามัยโลก ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนเต็ม และยังให้ลูกได้กินนมไปจนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น ควบคู่ไปกับอาหารตามวัย

การที่ควรให้นมแม่อย่างเดียวในระยะลูกอายุ 6 เดือนแรก เพราะลูกยังไม่แข็งแรง การได้อาหารอื่นทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น ติดเชื้อ ท้องเสีย ท้องอืด ถ้าให้นมผสม (นมวัว) ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแพ้โปรตีนนมวัว

ช่วง 6 เดือนแรก เป็นโอกาสทองแห่งการเติบโตของทารกทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และอารมณ์


เด็กที่กินนมแม่ โดยเฉพาะจากอกแม่โดยตรงจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง แม่-ลูก และเมื่อแม่มีการตอบสนองต่อลูกอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยเสริมสร้างความฉลาด ลูกจะแจ่มใสและมีสุขภาพจิตดีด้วย ไม่เพียงแต่มีผลดีต่อลูกเท่านั้น สำหรับตัวแม่เองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้ระยะเวลาปลอดประจำเดือนของแม่นานขึ้น ไม่ต้องเสียเลือด รวมทั้งทำให้แม่มีน้ำหนักลดหลังคลอดได้อย่างดี

หากไม่สามารถให้นมลูกจากเต้าได้ ให้บีบน้ำนมเก็บตามระยะที่เคยให้ลูกกินนม จะช่วยให้น้ำนมไม่แห้ง


หากมีมุมนมแม่ในที่ทำงาน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกและให้ต่อเนื่องไปได้มากขึ้น แม่ก็ไม่เสียงานด้วย เพราะคุณแม่ยังสามารถทำงานได้ตามปกติแม้จะไม่ได้พาลูกมาที่ทำง่าน แต่จะใช้ "มุมนมแม่" สำหรับบีบน้ำนมเก็บตุนไว้ให้ลูก ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ บีบกันในห้องน้ำ ไม่ต้องปวดเวลาเต้านมคัด... อีกต่อไป

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ที่จัด "มุมนมแม่" นับว่าก้าวทันตามยุค เป็นผู้สนับสนุนให้ก่อเกิดสังคมที่ดี เป็นผู้บุกเบิกในการสวร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับกลับมา คือ
 • พนักงานไม่ลาบ่อย เพราะลูกที่กินนมแม่ มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย พ่อ-แม่ จึงไม่ต้องลางานเพื่อพาลูกไปหาหมอ พ่อ-แม่ ก็ป่วยน้อยลง เพราะติดเชื้อจากลูกที่ป่วยน้อยลง และยังลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับองค์กรด้วย
 • ประสิทธิภาพในการทำงานของแม่ดีขึ้น รวมถึงพ่อด้วย เป็นผลจากที่แม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียดเรื่องเวิน เพราะนมแม่ช่วยลดภาระเรื่องการซื้อนมผสม
 • นายจ้างจะได้ความชื่นชมจากพนักงาน ซึ่งเป็นความรู้สึกดีๆ ที่จะทำให้ลูกจ้งซื่อสัตย์ มั่นคง และอยู่กับองค์กรตลอดไป

มุมนมแม่
กำไรมหาศาลที่คาดไม่ถึงสอบถามการดำเนินการจัดตั้งมุมนมแม่ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด

ดาวน์โหลดวีดีโอการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในาสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดตั้งมุมนมแม่มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
Thai Labour Standard : TLS
Thai Corporate Social Responsibility

{xtypo_button1}
กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสงคมของธุรกิจไทย มรท.8001 – 2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด นําไปปฏิบัติต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือ มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่ยึดหลักตามกฏหมายอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีระบบการจัดการคุณภาพเพื่อประกันว่าการปฏิบัติต่อแรงงานจะสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างมีคุณภาพ ยัง่ยืน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจุจบันทั่วโลกให้ความสําคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสงคม ที่ครอบคลมถึงสิทธิมนุษย์ สภาพการจ้างและสภาพการทํางาน ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการไมปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าที่มีผลกระทบเสียหายแก่ธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตามหลักการมาตรฐานสากลทั่วไปจะต้องทบทวนข้อกําหนดแห่งมาตรฐานหลังจากประกาศใช้มาเป็นเวลา 5 ปี หรือเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกําหนดมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการศึกษา จึงได้ปรับปรุงข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖) เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกบสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. ให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน  โดยนำสาระแห่งมาตรฐาน ไปกำหนดเป็นนโยบายและมีการจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
 2. เป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบ และประกาศแสดงตนเองว่า เป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน
 3. เป็นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่นำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยจัดทำขึ้นตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้เนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงข้อกำหนดด้านแรงงานที่ประกาศใช้โดยองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 


ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยมีลักษณะแสดงออกถึงความเป็นไทยและผสมผสานความเป็นสากลไว้ด้วนกันได้อย่างเหมาะสม

คำอธิบาย
เป้นตราสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นสากลร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สามารถนำไปใช้กับงานโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของตราสัญลักษณ์จะมีความเรียบง่าย แต่ชัดเจน จดจำได้ดีและมีความเป็นสากล

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เด่นที่อยู่ตรงกลางจะมีลักษณะที่เป็นรูป "กนก" ใช้สีธงชาติแสดงเอกลักษณ์โดเด่นของความเป็นไทย โดยรูปกนกนี้จะสื่อได้ 2 ลักษณะ คือ (1) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว T ย่อมาจากคำว่า "ไทย" (2) เป็นลักษณะรูป "คน" ซึ่งหมายถึงแรงงาน แสดงถึงความเป็น "มาตรฐานแรงงานไทย" ส่วนด้านหลังนั้นมีลักษณะเป็น "รูปโลก" ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็น "สากล"

ถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำตัญของชาติ ที่บ่อยทำลายความสงบของคนในสังคมและพบว่าผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจำหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูปลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการตรวจคุ้มครองแรงงาน และผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และเพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จึงได้จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือเรียกย่อๆ ว่า มยส. ขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนเองว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัตสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 3. เพื่อเป็นเกณฑืพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบกิจการทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และเป็นสถานประกอบกิจการทุกขนาด ทั้งที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จะทำให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการที่ช่วยให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานเป็นไปอย่างยั่งยืน

นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งลดความสูญเสีย เกิดขวัญกำลังใจ ครอบครัวอบอุ่น ช้วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน


ดาวน์โหลด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด
loader