ข่าวประชาสัมพันธ์


คลิกดูรายละเอียด รายการสถานีแรงงาน

 
เชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เปอร์เฟตโต และมอบเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

วันที่ 10 ส.ค.59 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้าง 2 บริษัท รวม 153 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,616.20 นาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ดังนี้

1. จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย แก่ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เปอร์เฟตโต จำนวน 113 คน เป็นเงินจำนวน 1,017,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จำนวน 40 คน เป็นเงินจำนวน 3,663,616.20 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งนายเซบาสเตียน ซิรอยส์ นายจ้างสัญชาติแคนนาดา นำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานดำเนินคดีอาญา เป็นเหตุให้นายเซบาสเตียนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId30b3b14702

 

มอบเงินให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

วันนี้ (5 สิงหาคม 2559) นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวที่ค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จำนวน 40 คน ซึ่งถูกนายจ้างเลิกจ้าง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีอาญากับนายจ้าง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ทำให้นายจ้างซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ จึงได้นำเงินมาจ่ายให้แก่ลูกจ้าง พร้อมเงินชดใช้ คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,663,616.20 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId4b5e96d9f8

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ให้แก่ผู้แทนนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 60 แห่ง 104 คน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรมและรีสอร์ท เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId1c5d83f203

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  นายอภิญญา สุจริตตานันท์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินคดีอาญา การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการใช้อุปกรณ์ TABLET ในการตรวจแรงงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามหลักเกณฑ์การประกวด ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId6516d6f313

 


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
จดหมายข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2559  วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ภาพข่าวการประชุมเตรียมการดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 วันที่ 7 มิถุนายน 2559
ภาพข่าวการร่วมแถลงประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

 

พระราชบัญญัติ / ประกาศ / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มต่างๆ

บัญชี 1
สมาคมนายจ้างกับรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน และสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun PSK
วิธีติดตั้งฟอนต์สำหรับวินโดวส์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:35 น.)

 

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 10 แห่ง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

สถานประกอบการที่ได้รับมอบใบรับรอง ดังนี้

1   บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2   บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด สาขา 2 (ซุปเปอร์ชีป)
3   บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
4   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้)
5   บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด
6   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่)
7   บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
8   บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด
9   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่
10  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId41a463c3ed

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์