ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
สนับสนุนภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

งานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

มอบเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59 นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยและกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2,056,638.01 บาท (สองล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) ให้แก่ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดเปอร์เฟตโต จำนวน 141 คน ซึ่งถูกนายจ้างเลิกจ้างและไม่จ่ายเงินตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จำนวน 1,017,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเงินที่ลูกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน 3,073,638.01บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeIdb35e8e6217

 

พิธีมอบโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย ตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย ตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย แก่ สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 53 แห่ง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน

คลิกเพื่อชมรูปภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลิกดูรายละเอียด รายการสถานีแรงงาน

 
เชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เปอร์เฟตโต และมอบเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

วันที่ 10 ส.ค.59 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้าง 2 บริษัท รวม 153 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,616.20 นาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ดังนี้

1. จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย แก่ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เปอร์เฟตโต จำนวน 113 คน เป็นเงินจำนวน 1,017,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จำนวน 40 คน เป็นเงินจำนวน 3,663,616.20 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งนายเซบาสเตียน ซิรอยส์ นายจ้างสัญชาติแคนนาดา นำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานดำเนินคดีอาญา เป็นเหตุให้นายเซบาสเตียนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId30b3b14702

 

มอบเงินให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

วันนี้ (5 สิงหาคม 2559) นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวที่ค้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จำนวน 40 คน ซึ่งถูกนายจ้างเลิกจ้าง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีอาญากับนายจ้าง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ทำให้นายจ้างซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ จึงได้นำเงินมาจ่ายให้แก่ลูกจ้าง พร้อมเงินชดใช้ คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,663,616.20 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId4b5e96d9f8

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ให้แก่ผู้แทนนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 60 แห่ง 104 คน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรมและรีสอร์ท เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId1c5d83f203

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  นายอภิญญา สุจริตตานันท์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินคดีอาญา การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการใช้อุปกรณ์ TABLET ในการตรวจแรงงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามหลักเกณฑ์การประกวด ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://chiangmai.labour.go.th/#sigFreeId6516d6f313

 
รูป สค.เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้มีบุคคลในระบบ
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์