Image is not available

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ปี 2560 -2562

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ปี 2560 -2562

Image is not available

ส่งเสริมกำกับดูแล
ให้การรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงาน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

คุ้มครองและดูแลแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฏหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน
กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วย การรับงานไปทำที่บ้าน
กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่งเสริม พัฒนา
และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมาตรฐานแรงงาน
คุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน
แรงงานสัมพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน

ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

ส่งเสริมดำเนินการ
ให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ส่งเสริมดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
ข้อพิพาทแรงงาน
และความไม่สงบด้านแรงงาน

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

Image is not available

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น
ประจำปี 2560
ประเภทหน่วยงานปฏิบัติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2560
ประเภทหน่วยงานปฏิบัติ

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider


กิจกรรม
Activities & News


ข่าวเด่น Hot News


ปฏิทินกิจกรรม
loader

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
Safety Learning Center


  ฉบับล่าสุด  
  เดือน กุมภาพันธ์ 2561  

รายละเอียด


  ฉบับล่าสุด  
  เดือน มกราคม 2561 

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2560

รายละเอียด


  เดือนพฤศจิกายน 2560  

รายละเอียด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053 890472
โทรสารอัติโนมัติ 053 112720
อีเมล์ chiangmai@labour.mail.go.th